0item(s)

V košíku nie sú žiadne položky.

Product was successfully added to your shopping cart.

Reklamačný poriadok

Všeobecný reklamačný poriadok v súlade so zákonmi SR (voľne prístupný aj na stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie)

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť balíka. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom - kuriérskou službou/poštou - protokol o zistených poškodeniach spôsobených počas prepravy. Ak balík aj napriek evidentnému poškodeniu obalu prevezmete, bez toho, aby sa o tom spísal protokol s prepravcom je to na Vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z tohto titulu nebudú neskoršie uznané.

Kupujúci je povinný dodaný tovar ihneď prehliadnuť bez zbytočného odkladu po jeho prevzatí!!! Ak kupujúci zistí nekompletnosť dodávky, zámenu tovaru alebo akékoľvek poškodenie spôsobené prepravou, ktoré sa neprejavuje vonkajším poškodením balíka, je povinný reklamáciu bezodkladne oznámiť najneskôr do 3-tich pracovných dní od prevzatia zásielky. Reklamáciu môžete nahlásiť emailom na adrese led@led-obchod.sk, kde sa skontaktujete s pracovníkom a ďalej budete postupovať podľa jeho pokynov, alebo na jednej z predajni v Košiciach (vid kontaky ). Po uplynutí 3 dňovej lehoty sa dodávka považuje za kompletnú , bez závad a reklamácie na nekompletnosť a poškodenia nebudú akceptované.

Reklamácia tovaru v záručnej lehote

 1. Právo uplatnenia reklamácie
 2. Na objednaný tovar sa uplatňuje záruka 24 mesiacov prípadne s predĺženou zárukou na 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. V prípade, že sa na výrobku vyskytne zavada, má kupujúci právo túto zavadu v záručnej dobe reklamovať.
 3. Miesto uplatnenia reklamácie
 4. Reklamáciu tovaru si zákazník uplatňuje priamo na www.led-obchod.sk, alebo na adresach: OC Cassovia ,Pri pracharni 4 ,040 01 Košice, Tesco Extra, Trolejbusová 1 ,04001 Košice.

  Reklamované produkty zasielajte na adresu:
  HEVI s.r.o , Ruskov 385,044 19

 5. Spôsob a podmienky uplatnenia reklamácie
  1. Reklamovať je možné len kompletný výrobok. Kupujúci je povinný čo najpresnejšie popísať zavadu, pre ktorú výrobok reklamuje.
  2. V prípade zjavného neoprávneného zásahu do skladby, upevnenia, lepenia alebo konštrukcie tovaru ma predávajúci právo odmietnuť reklamáciu.
  3. V prípade LED pásu ak je chybný, predávajúci sa zaväzuje vymeniť kompletne celý pás v prípade ak pás nebol nalepený. (výmena celého pásu je len v prípade komplet celého kotúča 5m.)V prípade že nalepený bol, alebo nebol predaný celý 5m kotúč, predávajúci zašle kupujúcemu počet najmenších strihateľných dielikov(5,alebo 10cm-podľa typu LED pásu) ktoré sú chybné.

  4. - Ak je pás nalepený: predávajúci zašle kupujúcemu minimálne strihateľný dielik ktorý je chybný v počte chybných dielikov(viď. dokumentáciu k produktu, ktorý špecifikuje minimálny strihateľný dielik). Pre uznanie reklamácie je potrebné chybné diódy odfotiť a odoslať fotky na led@led-obchod.sk .

   - Ak je pás nenalepený: kupujúci sa zaväzuje zaslať nenalepený pás späť na adresu pre reklamácie aj s priloženou faktúrou. Predávajúci po uznaní reklamácie zašle nový LED pás.

  5. Ak LED žiarovka prestala zrazu celá svietiť), zašlite nám žiarovku na expertízu. Ak sa potvrdí, že LED žiarovka nebola poškodená zlou manipuláciou alebo inštaláciou na nevhodné napätie, reklamácia bude akceptovaná.
 6. Zodpovednosť predávajúceho
  1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má výrobok pri prevzatí kupujúcim ako aj za vady vzniknuté pri normálnom používaní po prevzatí kupujúcim v záručnej dobe, v súlade charakterom výrobku. Predávajúci je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odstránenie takejto chyby ovplyvňujúcej funkčnosť zariadenia, ktorá sa vyskytne počas záručnej doby, či už spočíva v chybe konštrukcie, materiálu alebo spracovania.
  2. Predávajúci nezodpovedá za závady spôsobené
  3. chybnou inštaláciou výrobku, neodborným alebo neoprávneným zásahom do výrobku, hrubým zaobchádzaním s výrobkom, cudzími látkami vniknutými do výrobku, neodvratnou udalosťou (živelné pohromy a pod.), skladovaním alebo prevádzkou výrobku vo vlhkom, prašnom, chemicky agresívnom alebo inak nevhodnom prostredí, mechanickým poškodením alebo opotrebením výrobku, pripojením výrobku na iné, než je predpísané napájacie napätie, spojením výrobku s neoriginálnym príslušenstvom, resp. príslušenstvom iného výrobcu. Predávajúci tiež nezodpovedá za zavady, pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny výrobku. Každý výrobok je označený dĺžkou záruky aj v prípade keď je po zľave alebo vo výpredaji.
 7. Postup pri uplatnení a riešení reklamácie

 8. O reklamácii rozhodne personál reklamačného oddelenia výrobcu v zložitejších prípadoch do 10 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie zavady. Vybavenie reklamácie nepresiahne zákonom stanovenú lehotu 30 kalendárnych dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, akoby išlo o zavadu, ktorú nemožno odstrániť.

 9. Zákonom stanovené lehoty pre uplatnenie reklamácie
  1. Záručná doba na výrobok vrátane jeho súčastí je 24 ,prípadne 36 mesiacov ak je to uvedené pri výrobku. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia výrobku kupujúcim.
  2. Do záručnej doby sa nezapočítava doba od riadneho uplatnenia a uznania reklamácie do dňa zaslania opraveného výrobku kupujúcemu.(čas prepravy)
  3. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej dobe, právo zo zodpovednosti za zavadu zaniká. Toto právo zaniká rovnako aj v prípade, že sa jedná o zavady výrobku uvedené v bode 4. b) .
  4. Záručná doba na vykonanú opravu alebo na vymenený diel, tovar je zo zákona 3 mesiace. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia opraveného, vymeneného tovaru/prístroja.

 10. Postup pri riešení reklamácie odstrániteľnej zavady
 11. Ak ide o zavadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie.

 12. Postup pri riešení reklamácie neodstrániteľnej vady
  1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez zavady, má kupujúci zo zákona právo na výmenu veci ,zľavu s ceny, alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné zavady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa zavady po oprave alebo pre väčší počet zavád vec riadne užívať.
  2. Pri reklamácii zavad z opravy má kupujúci právo na odstúpenie od zmluvy. To isté právo prislúcha pri odstrániteľných závadach, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet závad sa nemôže vec riadne užívať.
 13. Postup pri zániku práva zo zodpovednosti za vadu
  1. Práva zo zodpovednosti za vadu veci zaniknú, ak neboli uplatnené v 24 mesačnej záručnej lehote.
  2. Práva zo zodpovednosti za závadu zaniknú aj v prípade, že pri odbornom posúdení zavady ,alebo počas opravy výrobku bude zistené, že charakter zavady je klasifikovaný podľa bodu 4. b)
  3. V oboch prípadoch ( 9. a) a b) ) je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s odborným posúdením závady.
  4. V prípadoch podľa bodov 9.a), b) a c) sa postupuje podľa podmienok pre mimozáručné opravy.
  5. V prípade, že nastanú skutočnosti uvedené v bodoch 9. a) a b), predávajúci je povinný kupujúceho bezodkladne o tejto veci písomne informovať, predložiť mu návrh ceny opravy zistenej zavady a termínu ukončenia opravy v prípade súhlasu s opravou.
  6. Kupujúci je povinný sa k tomuto návrhu písomne vyjadriť najneskôr do 10 dní od jeho doručenia.

Podmienky pre mimozáručné opravy

Záruka vrátenia peňazí

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru cenu zaplatenú za príslušný tovar. Poštovné smerom k predávajúcemu je hradené kupujúcim.

Predpokladom vrátenia peňazí je splnenie nasledovných podmienok:

 1. Tovar je nachádzajúci sa v originálnom obale, v absolútne neporušenom stave, bez príznakov akejkoľvek manipulácie, poškodenia a je schopný ďalšieho predaja.
 2. V zmysle § 10 ods. 1 citovaného zákona spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 3. Zásielka musí byť zaslaná na adresu Viliam Herpák, Ruskov 385 , 044 19 ako doporučená zásielka alebo balík. Zásielka nesmie byť zaslaná na "dobierku". V tom prípade ju nepreberáme a bude automaticky vrátená poštou alebo kuriérom kupujúcemu. Po prevzatí zásielky našim personálom je tovar prekontrolovaný a ak nie je zistená žiadna závada a všetky náležitosti vrátenia peňazí sú splnené, peniaze v hodnote tovaru sú zaslané kupujúcemu na účet alebo šekom.
 4. Ak je tovar poškodený alebo nefunkčný z dôvodu zapríčineného kupujúcim, je táto skutočnosť oznámená kupujúcemu a vrátenie peňazí nenastane. Podľa dohody medzi kupujúcim a predávajúcim sa tovar, buď vráti v stave akom bol prijatý alebo je za dohodnutú sumu opravený alebo vymenený.
 5. Vrátenie peňazí sa vzťahuje len na hodnotu príslušného tovaru, náklady spojené s prepravou a balením tovaru hradí kupujúci.
 6. Ak je tovar vrátený v nepoškodenom stave z neuvedeného dôvodu (predávajúci si uplatňuje skúšobnú dobu 15 dní), poštovné sa nekredituje späť. Peniaze sú v plnej hodnote tovaru vrátené späť na účet klienta bez nákladov klienta na poštovné.

Ochrana osobných údajov

www.led-obchod.sk sa zaručuje zaobchádzať s údajmi kupujúceho dôverne a chrániť ich pred prípadným zneužitím. Osobné údaje kupujúceho, ako je meno, adresa, telefónne čísla, e-mail adresa, budú výhradne slúžiť na spracovanie príslušnej objednávky, realizáciu dodávky, zúčtovanie zodpovedajúcich platieb a k nevyhnutnej komunikácii. Kupujúci sa týmto zaväzuje uvádzať presné a pravdivé informácie.
Osobné údaje kupujúceho nebudú predávané, prepožičiavané, či inak poskytované tretej strane, s výnimkou spoločností zabezpečujúcich dodávku tovaru, aj to len údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie konkrétnej dodávky.

Údaje o nákupoch sú ukladané v bezpečnej databáze a slúžia na interné štatistické analýzy, s cieľom zlepšovať a zefektívňovať poskytovanie služieb prostredníctvom elektronického obchodu. Www.led-obchod.sk môže dôveryhodnej tretej strane alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o návštevnosti, obrate a ďalšie súvisiace údaje, avšak tieto štatistiky nebudú obsahovať žiadnu informáciu umožňujúcu identifikáciu konkrétnych zákazníkov.
Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu kupujúci súhlasí so zhromažďovaním, spracovávaním a používaním informácií podľa týchto pravidiel. Kupujúci svojou registráciou alebo nákupom na www.led-obchod.sk súhlasím s tým, aby (podľa zákona č. 428 Zb. o ochrane osobných údajov) www.led-obchod.sk, zaradilo meno registrovaného, adresu bydliska a všetky osobné údaje, ktoré poskytuje a zasiela spolu s vyplnenou objednávkou do adresára, ktorý slúži na evidenciu doručených produktov a služieb. Ďalej súhlasím s tým, že z tohto adresára budem vyradený len na základe vlastnej písomnej alebo elektronickej žiadosti. Tento súhlas udeľujem všetkým nadobúdateľom a spracovávateľom adresára www.led-obchod.sk a to na dobu neurčitú.

Reklamačný poriadok je platný od 10.06.2011